Door bundeling van familie- en cliëntenorganisaties trachten we sterker te staan in

de vertegenwoordiging naar zorgaanbieders en overheid. Tevens proberen invloed uit te oefenen op het zorgaanbod.

Provinciaal Platform GGz- OGGz-Zorgvragers Limburg werkt bovenregionaal. De meerwaarde hiervan is samenwerking, afstemming en ervaringsuitwisseling.

Wat is onze missie / visie      

De missie van het Provinciaal Platform GGz- OGGz-Zorgvragers Limburg is om systematisch en structurele betrokkenheid en medezeggenschap van cliënten, familie en hun naasten op het gebied van geestelijke gezondheidszorg in het algemeen en met betrekking tot de maatschappelijke integratie in het bijzonder te bevorderen en te versterken. Het Provinciaal Platform GGz- OGGz-Zorgvragers Limburg wil dit bereiken door:

  • Versterken en continueren van het functioneren van de drie regionale platforms
  • Versterken en instandhouden van de onderlinge samenwerking met en tussen de platforms
  • Zorgdragen voor afstemming en gezamenlijke productontwikkeling
  • entameren en uitvoeren van gezamenlijke activitieten.

Relevante beleidsterreinen zijn onder meer: hoogste kwaliteit van zorg, actief burgerschap en wijk- en buurtgericht werken.

Het doel van het Provinciaal Platform GGz- OGGz-Zorgvragers Limburg is om structurele betrokkenheid en medezeggenschap van cliënten, familie en naasten op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg in het algemeen en met betrekking tot de maatschappelijke integratie in het bijzonder aan te moedigen en te intensiveren. De belangenbehartiging voor GGz- en OGGz-Zorgvragers en familie  heeft prioriteit.